PSA

PSA

Charakteristika :
PSA je glykoprotein s molekulovou hmotností 34 kDa, který je z 90% tvořen jednoduchým polypeptidickým řetězcem 238 aminokyselin a z 10% sacharidy. Patří do skupiny kalikreinů.
Je produktem aminových buněk epitelu prostatické tkáně

Výskyt :
PSA je přítomen v prostatické tekutině, seminální plazmě, ve zdravé, hyperplastické i maligní prostatické tkáni a v metastázách prostatického původu.
PSA je rovněž produkován paraureterálními žlázami a ve velice nízkých koncentracích se vyskytuje i u žen.


 
Fyziologická funkce:
Je proteázou a je zodpovědný za zkapalnění seminální plasmy (tím poté usnadňuje pohyb spermatozoí)

Biologický poločas:
PSA 2 – 3 dny
fPSA 7 hodin

Senzitivita: 90%
Specificita: malá

Zvýšené hladiny u nemocných s maligním nádorovým onemocněním
• Ca prostaty
• Ca plic
• kolorektální Ca
• Ca prsu
• hepatocelulární Ca
• Ca nadledvin

Zvýšené hodnoty při benigní etiologii onemocnění
• benigní hyperplázie prostaty
• prostatitida
• infarkt prostaty
• mechanické dráždění prostaty (vyšetření per rectum, cévkování, cystoskopie)
• Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy, používaný v léčbě benigní hyperplazie prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50% v prvních 6 měsících léčby. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují.

Indikace k vyšetření
• diagnostika Ca prostaty
• monitorování konzervativní terapie a průběhu Ca prostaty
• kontrola po radikální prostatektomii
• diferenciální diagnostika mezi hypertrofií prostaty a Ca prostaty
• monitorování hypertrofie prostaty s cílem časné diagnostiky maligního zvratu
• screening Ca prostaty (diskutován a ověřován na multicentrických studiích)
• prognostický faktor Ca prsu při vyšetření v cytosolu a séru (výzkum)

Materiál na vyšetření:
sérum nebo plazma
cytosol
cystická tekutina (prs)

PSA
hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty


Normální hodnoty: 0 – 4 ng/mL
Hraniční hodnoty: 4 – 10 ng/mL
Patologické hodnoty: 10 ng/mL a výše


fPSA
Pokud se hladiny PSA nachází mezi 4 – 10 ng/mL, je vhodné stanovit též fPSA.
Nehodnotí se výsledná koncentrace fPSA, ale poměr koncentrací fPSA/PSA x 100 (v procentech).

Maligní nádor: 0 – 15% * kolem 40 % pacientů s klinicky potvrzeným ca prostaty má normální PSA
Hraniční hodnoty: 15 – 20%
Benigní onemocnění:20% a více

Zvýšení specificity:
PSA velocita (rychlost přírůstku PSA v časovém limitu) …zvýšení PSA o 0,75 ng/ml/rok je signifikantní pro ca prostaty
PSA denzita (PSA/objem prostaty pomocí TRUS)
PSA věkově – ve věku 40-49 let je sérová hladina PSA 0-2,5ng/ml, v každém desetiletí věku se jeho hodnota zvyšuje o 1ng/ml

PSA doubling Time calculator

PSA  po RAPE
Očekává se, že PSA po úspěšné RP poklesne k nedetekovatelným hodnotám během 3 týdnů po operaci . Perzistující zvýšená hladina PSA znamená, že někde v těle se nachází tkáň, která stále produkuje PSA. U pacientů léčených RP se obecně domníváme, že se jedná o residuální nádor buďto ve formě mikrometastáz, které nebyly detekovány nebo detekovatelné před operací nebo residuálním nádorem v pánvi díky pozitivním chirurgickým okrajům. Rychlý nárůst PSA (vysoká PSA velocita, krátký PSA „doubling time“) ukazují spíše na vzdálené metastázy zatímco pomalu narůstající PSA s největší pravděpodobností ukazuje na lokální recidivu. Také doba, která uplyne ke vzniku recidivy a diferenciace nádoru jsou důležité předpovědní faktory k odlišení lokální a systémové recidivy . Jak lokální recidiva tak vzdálené metastázy se však mohou vyskytnout i u nedetekovatelného PSA. Toto je však vzácné a vyskytuje se téměř výlučně u pacientů s nepříznivým patologickým nálezem (nediferencované nádory) Znamená to, že u pacientů s příznivým patologickým nálezem (menší než pT3, NO, Gleason méně než 8), PSA společně se specifickou anamnézou onemocnění může sloužit jako samotný test při sledování po RP.
Doporučovaná hranice PSA by neměla být nižší než 0,2 ng/ml. Bylo prokázáno, že u pacientů po RP s PSA mezi 0,l – 0,2 ng/ml nedochází ani ke klinické ani k biochemické progresi Navíc neexistuje taková adjuvantní terapie aplikovaná v časném stadiu, o které bylo prokázáno, že vykazuje benefit u pacientů s relapsem PSA. Použití supersenzitivních PSA-esejí není opodstatněné pro rutinní sledování po RP. Jestli probíhající klinické studie prokáží, že časná adjuvantní terapie po RP také zlepšuje přežívání (a nejenom lokální kontrolu), bude i tato otázka zvažována.

PSA po léčbě ozářením
Ve srovnání se stavem po RP klesá PSA po RT pomalu. Názor na optimální hodnotu poklesu PSA po RT je poněkud kontroverzní. Dosažení hodnoty poklesu menší než l ng/ml se zdá být spojeno s příznivými výsledky a přinejmenším 3-5tiletou perspektivou . V poslední době je uváděno, že tento pokles by měl dosáhnout hodnoty menší než 0,5 ng/ml protože při 40-ti měsíčním sledování selže terapie u pouze 4% těchto pacientů ve srovnání se 37% selháním u pacientů s poklesem 0,6-l,0 ng/ml . Interval dosažení maximálního poklesu může být velmi dlouhý a někdy může trvat i déle než 3 roky. Je akceptován konsensus, že narůstající hodnota PSA je časnou známkou selhání léčby . Také po RT může PSA velocita nebo PSA “ doubling time“ napovídat místo recidivy (lokální nebo systémová). Pacienti pouze s lokální recidivou mají „doubling time“ l3 měsíců ve srovnání se 3 měsíci u pacientů s obojí – místní i vzdálenou recidivou .

Studie
PSA Screening Should Be Offered Beginning at Age 40 4/2009
The American Urological Association (AUA) issued new guidelines here during its 104th annual meeting. The new guidelines have lowered the age for beginning prostate-specific antigen (PSA) screening to 40 years for relatively healthy well-informed men who want to be tested.

GUidelines
PSA  best practice statement  2009 update