Cisplatina


Cisplatina

cytostatikum , používané k léčbě mnoha typů nádorů – plic,vaječníku,varlat..

Molekula byla poprvé objevena v roce 1845

Cílovým místem protinádorového působení cisplatiny v buňce je molekula DNA.
Kovalentní vazba cisplatiny k DNA vede ke strukturním změnám v dvojité šroubovici
DNA, tyto změny jsou pak dále rozpoznávány celou řadou proteinů, které jsou
schopny rozpoznávat a vázat se k DNA modifikované cisplatinou a tak
zprostředkovat protinádorový efekt tohoto léčiva. Mezi bílkoviny, které se váží
k DNA poškozené cisplatinou s nejvyšší afinitou, patří proteiny obsahující tzv.
doménu HMG.

Paclitaxel

v přípravě

Fázově specifické cytostatikum , G2 a hlavně Mskupina

mitotické jedy rostlinného původu,které ruší funkci dělícího vřeténka ( vinkalakaloidy a taxany)

diterpenová sloučenina málo rozpustná ve vodě, izolovaná z kůry tichomořského tisu Taxus brevifolia (léčebná dávka – kůra ze 2 vrostlých stromů) a z endofytické houby Taxomyces andreanae , připravovaná polosynteticky z prekurzoru získávaného z jehličí tisu červeného Taxus baccatamechanismus účinku

stabilizuje polymery mikrotubulů a zabraňuje separaci chromozomů při anafázi video

paklitaxel také způsobuje abnormální uspořádání mikrotubulů v průběhu buněčného cyklu a vede ke vzniku mnohočetných mikrotubulárních pseudoaster při mitóze.

farmakokinetikapo intravenózním podání paclitaxelu plazmatická koncentrace bifázicky až trifázicky klesá. Dispozice paclitaxelu je nelineární (závislá na koncentraci), protože se systémová expozice zvyšuje více, než by odpovídalo zvýšení dávky.

Hlavní eliminační cestou je metabolismus s následnou exkrecí do žluče, méně než 10% podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí.

Paclitaxel se primárně metabolizuje enzymatickým systémem cytochromu P450,nejvýznamnější metabolity jsou hydroxylované produkty. Tvorbu 6alfa-hydroxypaklitaxelu, 3′-p-hydroxypaklitaxelu a 6alfa,3′-p-dihydroxypaklitaxelu katalyzují isoenzymy CYP2C8 a CYP3A4.

Interakce najdi

Indikace: VZP/5/2009

1.

a) v primární kombinované chemoterapii časných stadií karcinomu ovaria zvýšeného rizika (I.a,b, G3, Ic, G2-3) nebo pokročilých stadií karcinomu ovaria,

b) po selhání primární léčby karcinomů ovaria senzitivních k cisplatině (při recidivě v odstupu delším než 6 měs.)

2.

a) s generalizovaným karcinomem prsu v další linii po selhání standardní léčby

b) v první volbě pro kombinovanou chemoterapii generalizovaného karcinomu prsu s postižením jedné metastatické lokalizace (játra, plíce) u premenopauzálních žen ER neg.

c) v adjuvantním podání v případě postižených lymfatických uzlin u pre- a perimenopauzálních pacientek s neg. estrogen. receptory

3.

v terapii nemalobuněčného karcinomu plic u chemoterapií nepředléčených nemocných při radikálním léčebném záměru

Způsob podání:

i.v. infuze 3 hod ( 24 hod), weekly -1 hod

intraperitoneálně,

premedikace:

 • 20 mg dexamethasonu per os, a to přibližně 12 hodin a pak ještě 6 hodin před podáním
 • 50 mg difenhydraminu intravenózně 30 až 60 minut před podáním přípravku a 300 mg cimetidinu anebo 50 mg ranitinidu intravenózně, 30 až 60 minut před podáním přípravku

Redukce dávky:

 • neuropatie gr.3-4 redukce o 20%
 • Bilirubin and or AST/ALT Dose (mg/m2)

  3hr Infusion

  2-4 x ULN 135

  >4 x ULN 50 nebo vynechat

Emeze riziko: nízké 10-30% linkos

 • začátek 1/2-3 hodina

Paravazace – nekrotizující

řešení:

 1. přerušit inf. , nevytahovat kanylu
 2. snaha odsátí zbytků látky
 3. odstranit jehlu , vhodné označení místa paravazace nesmyv.fix, fotodokumentace
 4. aplikace Hyaluronidasum 1500 I.U. /HYLASE DESSAU/ v 1 ml aq.p.i. a plikovat 0,2 ml/s podkožně v místě a v okolí ( Cave aler.reakce) – možno ev. po 24 hod. opakovat
 5. krytí steril. gázou a aplikace teplého schého obkladu na 2 hod. a poté po 20 min. 4x denně
 6. snaha o elevaci končetiny
 7. aplikace 1% hydrokortisonu na postižené místo 4x denně
 8. analgetika při bolesti

   

Ostatní nežádoucí účinky

 • alerg. rekace hlavně v úvodu aplikace
 • neuropatie

Přo ředění: dle jednotlivých preparátů

Pravidla manipulace s exkrety

 • moč nezměněn až 13% do 24hod
 • stolice více než 13% do 24 hod

zdroj:

Sources: Harris and Dott (1985); Cass and Musgrave (1992); Graijny et al. (1993); Micromedex™ Drug Data Base (1997); Dimtscheva

et al. (1998)

Preparáty používaní v ČR

Cena za stand. dávku

 • 175mg/m2 – povrch 1,7 = 25 883 Kč

Novinky

Kazuistiky


_______________________________________________________________Odkazy

Profesní expozice cytotoxickým léčivům

Projekt „CYTO“ (2B06171)

Poznámky:

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC (International Agency for Research on Cancer) klasifikuje některá cytostatika jako látky pro člověka prokazatelně karcinogenní (např.. cyklofosfamid), jiná jako pravděpodobně karcinogenní (např.. cisplatina,doxorubicin).

Dle české legislativy (NV 361/2007Sb., §16, odst.1) jsou všechna cytostatika řazena mezi chemické karcinogeny.

Při expozici zaměstnanců cytostatickým látkám (CL) ukládá toto nařízení vlády zaměstnavateli povinnost hodnotit typ, výši a trvání zdravotního
rizika (§17). Zaměstnavatel je povinen implementovat minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci, mimo jiné i zavést vhodné analytické postupy pro měření kontaminace těmito látkami v pracovním ovzduší, poskytovat osobní ochranné pracovní prostfiedky, zřídit kontrolované pásmo, či zajistit pravidelný monitoring zdravotního stavu zaměstnanců (§18)


Zkoumáno:

 • evaporace – míra uvolňování CL do ovzduší
 • relativní významnosti jednotlivých expozičních cest na celkovém biologickém příjmu těchto látek exponovanými zaměstnanci

Vstup látek do organismu

 • dermální příjem
 • inhalace aerosolo a par
 • p.o. – při nedodržování pravidel práce s CL ( přenos z konatm. rukaci na potraviny ..)

Prostup cytostatik pokožkou a ústním epitelem

– testovaná cytostatika : cyklofosfamid, doxorubicin, fluorouracil a paklitaxel

Schopnost pronikat pfies ústní epitel a kůži byla do určité míry pozorována u všech zkoušených CL.

Jako nejvíce invazivní se projevily sloučeniny s nejmenší molekulovou hmotností (cyklofosfamid, fluorouracil).

Prostoupená množství těchto dvou látek u obou tkání po 6 hodinách trvání experimentu byla následující:

 • 12 % aplikované dávky u pokožky
 • téměř 100 % u ústního epitelu

Z pohledu doby nutné k překonání bariéry tvořené krycími tkáněmi se však rozdíly mezi jednotlivými CL stírají. U většiny pfiípadů byla stopová množství sledovaných CL v receptorovém médiu zjištűna již po prvních 15 minutách po nanesení na modelovou tkáň.

Propustnost ochranných rukavic pro CL

Při aseptické přípravě CL pomáhá zajišťovat tuto ochranu izolátor.

Aplikace CL pacientům (na rozdíl od přípravy v lékárnách) však neprobíhá v žádném podtlakovém bezpečnostním boxu. Zdravotní sestra aplikující CL je vystavena
zvýšenému riziku potenciální kontaminace CL zejména při rozpojování infusních setů, manipulaci s bolusovými injekcemi či likvidaci materiálu použitého k aplikaci.

Proto je nutná ochrana se sestry řádně zvolenými ochrannými rukavicemi

– jako nejúčinější bariéra pro přestup cytostatik identifikovány
rukavice nitrilové

Celý článek:

Aspekty Profesní expozice cytotoxickým léčivům zdravotníků pečujícího o onkologického pacienta.
Doležalová L., Odrážka P., Gorná L., Vejpustková R., Prudilová M., Bláha L.
MOU, Brno