Paclitaxel

v přípravě

Fázově specifické cytostatikum , G2 a hlavně Mskupina

mitotické jedy rostlinného původu,které ruší funkci dělícího vřeténka ( vinkalakaloidy a taxany)

diterpenová sloučenina málo rozpustná ve vodě, izolovaná z kůry tichomořského tisu Taxus brevifolia (léčebná dávka – kůra ze 2 vrostlých stromů) a z endofytické houby Taxomyces andreanae , připravovaná polosynteticky z prekurzoru získávaného z jehličí tisu červeného Taxus baccatamechanismus účinku

stabilizuje polymery mikrotubulů a zabraňuje separaci chromozomů při anafázi video

paklitaxel také způsobuje abnormální uspořádání mikrotubulů v průběhu buněčného cyklu a vede ke vzniku mnohočetných mikrotubulárních pseudoaster při mitóze.

farmakokinetikapo intravenózním podání paclitaxelu plazmatická koncentrace bifázicky až trifázicky klesá. Dispozice paclitaxelu je nelineární (závislá na koncentraci), protože se systémová expozice zvyšuje více, než by odpovídalo zvýšení dávky.

Hlavní eliminační cestou je metabolismus s následnou exkrecí do žluče, méně než 10% podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí.

Paclitaxel se primárně metabolizuje enzymatickým systémem cytochromu P450,nejvýznamnější metabolity jsou hydroxylované produkty. Tvorbu 6alfa-hydroxypaklitaxelu, 3′-p-hydroxypaklitaxelu a 6alfa,3′-p-dihydroxypaklitaxelu katalyzují isoenzymy CYP2C8 a CYP3A4.

Interakce najdi

Indikace: VZP/5/2009

1.

a) v primární kombinované chemoterapii časných stadií karcinomu ovaria zvýšeného rizika (I.a,b, G3, Ic, G2-3) nebo pokročilých stadií karcinomu ovaria,

b) po selhání primární léčby karcinomů ovaria senzitivních k cisplatině (při recidivě v odstupu delším než 6 měs.)

2.

a) s generalizovaným karcinomem prsu v další linii po selhání standardní léčby

b) v první volbě pro kombinovanou chemoterapii generalizovaného karcinomu prsu s postižením jedné metastatické lokalizace (játra, plíce) u premenopauzálních žen ER neg.

c) v adjuvantním podání v případě postižených lymfatických uzlin u pre- a perimenopauzálních pacientek s neg. estrogen. receptory

3.

v terapii nemalobuněčného karcinomu plic u chemoterapií nepředléčených nemocných při radikálním léčebném záměru

Způsob podání:

i.v. infuze 3 hod ( 24 hod), weekly -1 hod

intraperitoneálně,

premedikace:

 • 20 mg dexamethasonu per os, a to přibližně 12 hodin a pak ještě 6 hodin před podáním
 • 50 mg difenhydraminu intravenózně 30 až 60 minut před podáním přípravku a 300 mg cimetidinu anebo 50 mg ranitinidu intravenózně, 30 až 60 minut před podáním přípravku

Redukce dávky:

 • neuropatie gr.3-4 redukce o 20%
 • Bilirubin and or AST/ALT Dose (mg/m2)

  3hr Infusion

  2-4 x ULN 135

  >4 x ULN 50 nebo vynechat

Emeze riziko: nízké 10-30% linkos

 • začátek 1/2-3 hodina

Paravazace – nekrotizující

řešení:

 1. přerušit inf. , nevytahovat kanylu
 2. snaha odsátí zbytků látky
 3. odstranit jehlu , vhodné označení místa paravazace nesmyv.fix, fotodokumentace
 4. aplikace Hyaluronidasum 1500 I.U. /HYLASE DESSAU/ v 1 ml aq.p.i. a plikovat 0,2 ml/s podkožně v místě a v okolí ( Cave aler.reakce) – možno ev. po 24 hod. opakovat
 5. krytí steril. gázou a aplikace teplého schého obkladu na 2 hod. a poté po 20 min. 4x denně
 6. snaha o elevaci končetiny
 7. aplikace 1% hydrokortisonu na postižené místo 4x denně
 8. analgetika při bolesti

   

Ostatní nežádoucí účinky

 • alerg. rekace hlavně v úvodu aplikace
 • neuropatie

Přo ředění: dle jednotlivých preparátů

Pravidla manipulace s exkrety

 • moč nezměněn až 13% do 24hod
 • stolice více než 13% do 24 hod

zdroj:

Sources: Harris and Dott (1985); Cass and Musgrave (1992); Graijny et al. (1993); Micromedex™ Drug Data Base (1997); Dimtscheva

et al. (1998)

Preparáty používaní v ČR

Cena za stand. dávku

 • 175mg/m2 – povrch 1,7 = 25 883 Kč

Novinky

Kazuistiky


_______________________________________________________________Odkazy