Kálium

poznámky:

  • draslík je kationem s nejvyšší intracelulární koncentrací
  • společně s fosfáty i bílkovinou se významně podílí na udržení osmotického
    tlaku buňky
  • intracelulární zásobu draslíku zvyšuje anabolická fáze, růst, rekonvalescence, zvrat katabolizmu,v anabolickou fázi, úprava pH ze strany kyselé k normě či na stranu zásaditou
    draslík je iontem, který je důležitý při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátových vazeb, kdy hlavním představitelem je adenosintrifosfát (ATP)
  • co se týká regulace koncentrace draslíku,předpokládá se regulace dvojího typu — rychlá a pomalá. na rychlé regulaci a přerozdělení draslíku mezi extracelulárním a intracelulárním prostorem se podílí inzulin s glukózou,za pomalou regulaci jsou zodpovědné ledviny a účinek hormonu aldosteronu, který ovlivňuje zpětnou resorpci sodíku (zvýšená resorpce sodíku je kompenzována zvýšenými ztrátami draslíku ledvinou a naopak)
  • mezi faktory, které významně zvyšují vstup draslíku do buňky, řadíme inzulin, beta 2 adrenergní agonisty, alkalické pH, glukózu
  • faktory, podporující únik draslíku z buňky. Obecně můžeme konstatovat, že acidóza zvyšuje únik draslíku z buňky, přičemž metabolická acidóza ve srovnání s respirační acidózou má tento účinek vyšší samotná koncentrace draslíku v séru nám sama o sobě nepodává plnohodnotnou informaci o stavu zásob v době analýzy, pokud současně neznáme aktuální pH měřeného vzorku
  • příjem lékořice (například v podobě pastilek) významně zvyšuje ztráty draslíku do moči stejně jako alkohol či změna nadmoř.v.

Potřeba draslíku se u zdravých řídí především věkem, obecně se u

  • dospělých se udává průměrná hodnota 2 g/den … banány (250 mgK/100 g)

Hypokalémie

Pokles draslíku v séru je častým doprovodným znakem anorexie nervosa,hyperaldosternizmu i hypomagnesemie,akutní i chronické ledvinné nedostatečnosti,malabsorpce, malnutrice, pocení, pyelonefritidy,ureterosigmoidostomie, zvracení, drénování ran

projev: svalová slabost,únava až ochablost, poruchy motility (obstipace až ileus)

EKG:

  • Hypokalemie prodlužuje QT-interval, měřený od začátku QRS komplexu ke konci T-vlny. U hypokalemie je T-vlna oploštělá a následována další nízkou amplitudou zvanou vlna U. U vlny lze běžně vidět i v normálních záznamech, zvláště v předních hrudních svodech V2 – V4, ale u normálních EKG není vlna T oploštěná

cytostatika s možností vzniku hypokalémie:

  • carboplatina, cisplatina

Acidóza renální tubulární proximální a distální

Vrozená nebo získaná porucha mechanismu udržující ABR.

  • Proximální RTA je způsobená neschopností reabsorpce bikarbonátů na úrovni proximálního tubulu.
  • Distální RTA je způsobena neschopností vyloučit vodíkové iontů.

Klinicky se projevují

  • hyperchloremickou metabolickou acidózou a hypokalémií
  • neprospíváním
  • svalovou slabostí
  • zvracením, zácpou, polyurií, dehydratací,
  • poruchou růstu, bolestivostí kostí a rachitis

Terapie:

  • alkalizace u pRTA – hydrogenkarbonát s hydrochlorothiazidem, u dRTA – kalium citrát.
  • Kalnormin – 1 tbl. obsahuje 530 mg ionizovaného draslíku, KCl 265 mg , KCl 7,5% 395 mg =10mmol

Kazuistika:

 Generalized Weakness in a 23-Year-Old Woman
______________________________________________________________

Zdroj:

Co je dobé vědět o draslíku,
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CS

Články,odkazy