Irinotekan

Charakteristika


 • Kamptotecinové analogum , blokující topoizomerásu I


 • (kamptotecin je rostlinný alkaloid izolovaný ze stromu Camptotheca acuminata rostoucího v Číně)


 • Irinotecan je polysyntetické léčivo, které podléhá bioaktivaci na účinný metabolit označovaný jako SN-38, jenž inhibuje topoisomerázu I

 •  SN-38 je dále metabolizován na neaktivní a netoxické metabolity prostřednictvím enzymu UDP-glukuronosyltransferázy 1A1 (UGT1A1)

 • jedinci s genetickým deficitem UGT1A1 mají vyšší riziko vzniku těžké neutropenie po podávání standardních dávek irinotecanu

 • Cytotoxická aktivita je závislá na čase a je specifická pro S fázi

SPC plně: zde

 • Cancer Care Ontario- v pdf.: zde
 • BCCA v pdf zde
 • FDA     zde

All irinotecan NewsPreparáty: aktuálně zde


Režimy: aktuálně zde


Mechanismus účinku: blokáda topizomerázy I (topoizomerázy – enzymy zajišťujcí í správnou konfiguraci nukleosomu. Topoizomeráza I rozvolňuje superhelixovou strukturu DNA. To je podmínka replikace DNA.) Nádorové buňky kolorekt. ca obsahují TOPO I ve vysoké koncentraci
Farmakokinetika:


eliminace cestou
+ v nezměněné podobě se vyloučí 25% podané látky
terminální poločas: 5-27 hodin
Nežádoucí účinky:
akutně vzniklý cholinergní syndrom (do 24 hodin po aplikaci)

  • průjem, křečovité bolesti břicha, hypersalivace, slzení, mióza, vazodilatace, pocení, třes, hypotenze.
  • Terapie – subkutánně atropin sulfát (0,25 mg s.c.)

opožděné průjmy

  • (většinou až 5. den a později od podání terapie). Zvýšené riziko průjmu je hlavně u nemocných s předchozím ozařováním břišní a pánevní oblasti, dále u pacientů s výchozí leukocytózou a u žen

hematotoxicita max. 8.den – max.neutropenie, úprava do 22.dne


emeze,nauzea,alopecie


Prodloužení délky infuze irinotekanu z 30 na 90 minut zvyšuje hematologickou toxicitu a snižuje akutní cholinergní syndrom


Kontraindikace (krom obvyklých)

 • chronické zánětlivé střevní onemocnění
 • současné podání s třezalkou (preparáty -Felisio,Minapent Balance,PM Elixír ,Revital Revispan ,Neuroval atd.)
 • bilirubin více jak 3x vyšší hladina

Interakce: zde


Redukce dávky:

Léčbu lze ev. odložit o 1až 2 týdny, aby mohlo dojít k úpravě nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.


 • hematologická toxicita (neutropenie 4. stupeň)
 • nehematologická toxicita (stupeň 3-4). Dávku řídit dle elevace bilirubinu( 1,5 až 3-násobek -200mg/m2
 • CAVE: současné použití- ketokonazol,karbamazepin,fenytoin,rifampicin , intolerance fruktozy, renální a jaterní insuf.

Pro ředění:

 • použít ihned po naředění
 • ukončení infúze do 12 hodin při pokojové teplotě či do 24 hodin při uložení za teploty 2-8 C po prvním otevření
 • Pokud dojde ke kontaktu pokožky s roztokem CAMPTO nebo infúzním roztokem, omyjte ji okamžitě
  pečlivě vodou a mýdlem. Dojde-li ke kontaktu roztoku CAMPTO nebo infúzního roztoku se
  sliznicemi, opláchněte je ihned vodou
 • infuzní roztoky: 250ml F1/1,G5%


Související články

Přežívání mikrobů na nepohyblivých površích – bakterie

Acinetobacter spp. 3 dny až 5 měsíců
Bordetella pertussis 3 – 5 dny
Campylobacter jejuni až 6 dnů
Clostridium difficile (spores) 5 měsíců
Chlamydia pneumoniae, C. trachomatis ≤ 30 hodin
Chlamydia psittaci 15 dnů
Corynebacterium diphtheriae 7 dnů – 6 měsíců
Corynebacterium pseudotuberculosis 1-8 dnů
Escherichia coli 1,5 hodiny – 16 měsíců
Enterococcus spp. including VRE and VSE 5 dnů – 4 měsíce
Haemophilus influenzae 12 dnů
Helicobacter pylori ≤ 90 minut
Klebsiella spp. 2 hodiny až > 30 měsíců
Listeria spp. 1 den – měsíce
Mycobacterium bovis > 2 měsíce
Mycobacterium tuberculosis 1 den – 4 měsíce
Neisseria gonorrhoeae 1 – 3 dny
Proteus vulgaris 1 – 2 dny
Pseudomonas aeruginosa 6 hodin – 16 měsíců;
na suché podlaze: 5 týdnů
Salmonella typhi 6 hodin – 4 týdny
Salmonella typhimurium 10 dny – 4.2 roku
Salmonella spp. 1 den
Serratia marcescens 3 dny – 2 měsíce;
na suché podlaze: 5 týdnů
Shigella spp. 2 dny – 5 měsíců
Staphylococcus aureus, including MRSA 7 dny – 7 měsíců
Streptococcus pneumoniae 1 – 20 dnů
Streptococcus pyogenes 3 dny – 6,5 měsíce
Vibrio cholerae 1 – 7 dny

zdroj: BioMedCentral