Zhoubné nádory a reprodukce u žen

Poznámky:

předčasné ovariální selhání (premature ovarian failure – POF) = zástavamenses delší než 6 měsíců u ženy mladší 40 let s vysokou elevací gonadotropinů (FSHa LH nad 20 IU/l)

poškození ovarií je většinou nevratné, a to v důsledku předem determinovaného počtu ovariálních folikulů při narození

nejvyšší riziko vyvolání ovariálního selhání mají alkylační látky a cisplatina, nejnižší antibiotika a antimetabolity

léčebné protokoly – je udáváno přibližně

  • 50 % pro karcinomy prsu
  • 32 % pro Hodgkinův lymfom
  • 15 % pro akutní myeloidní leukemii
  • u pacientek připravovaných pro transplantaci kostní dřeně vysokodávkovanou chemoterapií v kombinaci s ozářením dosahuje riziko ovariálního selhání 80 % (Ventruba, 1997; Chovanec, 2000; Citterbart, 2001; Crha, 2002)

mutagenní účinek na oocyty v různých stádiích maturace, obdobný jako na spermie. Klinické studie však neprokázaly zvýšený výskyt vad u dětí narozených ženám, které byly léčeny cytostatiky nebo ozářením

(Ventruba, 1997; Chovanec, 2000; Citterbart, 2001; Crha, 2002)

Odkazy

Medicina prakticky