Infuzní terapie

Roztok Složení
Na+ K+ Cl Ca2+ Mg2+ laktát
F 1/1 154 154
F 1/2 75 75
F 1/3 50 50
Ringer 147 4 157 3
Ringer-laktát 140 5,4 126 3,6 27
Hartman 130 5,4 126 2 2 27
Darrow 122 36,6 104

Infuzní terapie – vlastní poznámky


Mišní poranění . Solu-Medrol
 • 30mg/kg+ F1/1 /15 min

do 8 hodin po úraze,poté 45 min pauza

 • 5,4mg/kg/hod

kontinuálně 23 hodin

Polytrauma

 • krystaloidy min. 10ml/kg/h
 • hypovolémie – 2000ml bolus

Popáleniny – šok substituční formule


Brookova modifikovaná formule

 • 3 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla]
 • = množství krystaloidů na 24 hodin [ml]

Parklandská modifikovaná formule

 • 4 x hmotnost [kg] x rozsah popálené plochy [% povrchu těla]
 • = množství krystaloidů na 24 hodin [ml]


Polovina vypočítaného množství tekutin se podá v prvních osmi hodinách po úrazu,
druhá polovina v následujících 16 hodinách.

Při výpočtu se dosazuje do vzorce rozsah maximálně 50 % povrchu těla,
při větším rozsahu je množství tekutin stejné.

U inhalačního traumatu je potřeba krystaloidů vyšší.
Druhý den podáváme zhruba polovinu vypočítaného množství.

Odkazy:
Intraosseální infúze
Ardeapharma
Volumoterapie – H.Rozsypal
Osmoterapie – H.Rozsypal
PlazmaferézaPohotovost

FARMAKA ( stanoveno pro dospělé pacienty)

BUSCOPAM (Butylscopolaminii bromidum )

 • 1 ampulka (1 ml) 20,00 mg
 • pomalu i.v.,s.c.,i.m.
 • Dmax 100mg
 • KI: neléčený glaukom s úzkým úhlem, hypertrofie prostaty doprovázená retencí moči, mechanická stenóza trávicího traktu, tachykardie, megakolon, myasthenia gravis.

NOVALGIN (metamizol)

 • inj. 1 amp. 2ml = 1g
 • efekt za 30-60min , trvá 4h
 • jednotlivá denní dávka 6-16mg/kg (2 – 5 ml) i.v.
 • Dmax: 10ml = 5amp.
 • Dmax (tbl. 4x2tbl. )

APAURIN (Diazepamum)

 • 1 ampuli (2 ml) 10mg
 • pomalá i.v.,i.m. inf.
 • Dmax 3 mg/kg během 24 hodin
 • opakování jednotlivé dávky po 30-60min , nejlépe po 4hod
 • KI Akutní glaukom, myasthenia gravis, přecitlivělost na benzodiazepiny a pomocné látky, závažná nedostatečnost dýchacích orgánů, akutní otrava alkoholem nebo jinými látkami tlumícími centrální nervový systém, bezvědomí

DOLSIN (Pethidini hydrochloridum )

 • 1 amp. 50mg v 1 ml
 • 100 mg v 2 ml
 • s.c., i.m.,s.c.
 • Max: jednotlivá dávka petidinu při intramuskulárním podání je 150 mg, při intravenózním podání 100 mg.
 • D max:intramuskulárním a subkutánním podání je 500 mg, při intravenózní aplikaci 300 mg.

HEMINEVRIN (clomethiazolum)

 • tob.300mg
 • sedativum/hypnotikum s antikonvulzivním účinkem indikované k léčbě neklidu, agitovanosti a stavů zmatenosti u starých lidí, při poruchách spánku ve stáří, u akutních abstinenčních stavů při odvykací léčbě alkoholiků a při delirium tremens.
 • Dmax 4800 mg (16 tobolek)

TENSIOMIN (captoprilum)

 • tbl. 12,5- 25-50mg
 • Dmax. 150mg
 • Nástup účinku začíná za 30 minut a dosahuje maxima za 1-2 hodiny po podání

EBRANTIL (uradipilum)

 • tbl. 30 a 60mg (max .účinek 4-6 hod)
 • inj: 25 a 50mg – efekt 5 min po podání)
 • Dmax 180mg tbl.
 • TK sníží -snížením periferního odporu

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství

INTENZIVNÍ

Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství

Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv

Poznámky z knihy:

1. Farmakologická analgezie a sedace

 • kontinuální analgézie

Morphin 50mg/F1/1 50 ml – počáteční rychlost 2ml/hod

 • + sedace

Tiapridal 100mg i.v. á 2,4 nebo 8 hodin nebo kontinuálně do 1g/den

Dormicum 20mg do směsi s kontinuálně podávaným opiátem ( ( 0.03-0,2mg/kg/hod)

 • pacientem kontrolovaná analgézie

Morphin 0,07 – 0,5 mg/kg/hod , bolusy 0,5mg max 1x za 10 min

Počáteční parametry: ředění 20mg Mo/20ml F1/1, rychlos 3ml/ hod. bolus 0,5ml

2. Akutní delitium klinickým projevem je porucha orientace – především místem

Th:

Tiaprid 100mg i.v. á 1-2 hodiny do zklidnění a potom po 4 hodinách , poté převod na p.o. 3x100mg.

V úvodu 5-10mg i.v. jednorázově

3. Klinická diagnoza poruchy vědomí

4. Hyperkalcémie (viz také zde)

 • u imobilizovaných v katabolismu je hyperkalcémie pravděpodobná !!!
 • efekt bifosfonátů je nižší u nemocných s vyšší hladinou parathormonu
 • kalcitonin ( útlum kostní resorpce a zvýšení renální exkrece) 8MU/1 kg hmotnosti á 6 hodin po dobu 5-ti dnů+ pamidronát+ hydratace 1-3l/1-4 h ( u život ohrožujících hyperkalcémií)
 • hemodialýza – u velmi těžké hyperkalc. v kómatu, či při současné ren.insuf čisrdečním selháním
 • glukokortikoidy u maligních onemocnění ( myelom, lymfomy..)

5: Hypofosforémie ( pod 0,70 mmol/l)

 • fáze převodu pacienta z těžké malnutrice a katabolismu do anabolického stavu se dramaticky zvyšuje potřeba fosforu při tvorbě ATP a dalších fosfor.substrátů.. , dojde k poklesu fosforémie(realimentační syndrom – refeeding) syn.
 • příznaky: při rychlém poklesu fosfátu pod 0,32mmol/ – obraz změn chování – dezorientace až k agresivitě, parestezie, vznik paréz periferních nervů, dechové poruchy
 • poruchy fosforylačních procesů v erytrocytech mají za následek sklon k hemolýze.
 • Erytrocyt chudý na P váže pevněji kyslík a neuvolňuje jej ve tkáních, které jsou hypoxické
 • Myokard – snížená kontraktilita
 • vznik tubulární dysfunkce ledvin se ztrátou hydrogenkarbonátů, Na,Mg,Ca, dále i ztráta P do moči.
 • terapie: parenterálně
  • 13,5% KH2PO4 1ml=1mmol kalia a1mmol P
  • 10% NaHPO41ml=0,6mmol Na a 0,3mmol P
  • fosfolipidy v tukových emulzích
  • denní dávka: 0,4 mmol/kg/den, rychlost infuze se dop. cca 10 mmol/hodinu pro člověka 70kg
  • sodná sůl ve 3,7g je 10mmolP a 20mmol Na
 • Hypofosforémie po resekci jater je častá

6. Laktátová acidoza ( laktát nad 2mmol/l)

 • konečný produkt anerobní glykolýzy
 • Typy lakt.acidozy
   • A – při hypoxii,šoku ,sepsi a kard.selhání
   • B – při DM,onem.ledvin,alkoholismu ,jaterní onemocnění a u pacientů s nádory a leukémií ( zde anaerobní metabolismus nádorových buněk a pak je příčinou náhlého zhoršení onkolog.pacienta), deficit thiaminu ( zvýšená spotřeba v kritickém stavu)
   • D- laktát ( po velké resekci tenkého střeva, nebo při vzniku slepé kličky a jejunálním bypassu) – D-laktátová a.- živočišné buňky produkují výhladně L-laktát. D -laktát tvoří některé bakterie přítomné ve střevním obsahu – po těchto výkonech dochází k velké produkci D-laktátu do oběhu)
 • Did.dg.
  • metabol. acidosa + L-laktát
  • Na+K+Mg=CL+HCO3+albumin …rozdíl obou rovnice nesmí překročit 20mmol/l ( nespecifická známka)
 • TH:
  • léčba etiol.
  • suplementace B1 + k. pantotenové + biotinu u kriticky nemocných

7. Tumour -lysis syndrome

 • projevy:
  • akutní hyperurikémie
  • hyperkalémie
  • hyperfosfatémie
  • hypokalcémie ( precipitace kalciumfosfátu v měkkých tkáních jako sekundární důsledek ak.hyperfosfat.)
  • retence dusíkatých katabolitů až známky renálního selhání
 • Th:
  • dostečný obrat tekutin
  • udržovat neutrální až lehce alkalické pHmoči
  • udržovat diurézu ev. forsírovatt diuretiky
  • inf.podání Ca
  • snížit absorbci fosfátů podání antacid,které snižují absorbci fosfátů ze střeva
  • včasně zvážit hemodialýzu u ren.selhání

8.Hypotenze

 • střední arteriální tlak – rozhodující pro průtok krve tkáněmi. Normální hodnota je vyšší než 65mmHg. Při klidné srdeční fr. 75/min je jeho hodnota rovna součtu TKd + 1/3 systolicko diastolického rozdílu tlaků. Při bradykardii je hodnota blíže TKd , při tachykardii stoupá k TKs

9. Ikterus na JIP

 • bilirubin z 80-85% pochází z hemoglobinu erytrocytů. Nekonhugovaný je v plazmě vázán na albumin a proto neprochází glomer.m. do moči. Po aktivním vstupu do hepatocytu se váže na protein Ya Z. V hepatocytu je konjugován a vyloučen aktivnm transportem do žlučovodů a dále do střeva,tam je dekonjugován a redukován na bezbarvý urobilinogen a sterkobil., z nichž se asi 20% vstřebává a znovu vylučuje játry
 • Klasifikace:
  • PREHAPATÁLNÍ – zvýšená hemolýza – moč normální barva , stolice tmavá, v séru výšen nekonjugovaný bilir., v moči prokazujeme urobilinogen
  • HEPATÁLNÍ – stoupá bilir.konjugovaný i nekonjug., moč je tmavá, stloce světlejší nebo normální barvy, v moči urobilinogen i bilirubin
  • CHOLESTATICKÝ- je porušen transport od žlučového polu hepatocytu po Vaterovu papilu
 • obj. nález ++bílé nehty , lakované rty a jazyk,..

eMedicine CME Case Presentations

How Low Can It Go? CME A 50-year-old woman presents to the ED with recurrent syncope, increased weakness, and unintentional weight loss. She remains homebound for fear of falling and injuring herself. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Shortness of Breath With Chest Pressure in A 55-Year Old Man CME/CE A 55-year-old man presents with a 1-month history of worsening dyspnea and chest pressure. He was previously diagnosed with asthma. CT angiography of the chest is ordered. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Palpitations and Near Syncope in a 37-Year-Old Woman CME A 37-year-old woman with a history of anxiety disorder presents with palpitations, dyspnea, and lightheadedness. She has a history of similar symptoms. An ECG is obtained. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Severe Abdominal Pain in a Young Girl After a Hug CME/CE A 16-year-old girl presents to the ED with abdominal pain and an itchy rash after being hugged. She also has a recent history of progressive abdominal fullness and discomfort. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

A 50-Year-Old Woman With an Incidental But Significant Skin Finding CME/CE A 50-year-old woman presents with presumed exacerbation of COPD. Abnormal skin findings are noted during her physical examination. What is the condition responsible for the abnormal skin findings?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

A Young Man With Lower Back Pain and Low-Grade Fever CME A 19-year-old man presents with a recent history of back pain and stiffness, low-grade fever, malaise, and weight loss. He has been having trouble bending down. What is the underlying disease process?
eMedicine Case Presentations CME, June 2009

Painless Bloody Urination in a 60-Year Old Woman CME/CE A 60-year-old woman presents with a history of episodic painless hematuria that resolves spontaneously, with general malaise and weight loss. A CT scan of the pelvis is ordered. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

Necrotic Skin Lesions in a 61-Year-Old Woman CME/CE A 61-year-old woman presents with venous leg ulcers and a history of angioimmunoblastic lymphadenopathy. The lesions are black, with surrounding redness and tenderness. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

Tachycardia in a 61-Year-Old Woman CME/CE A 61-year-old woman presents with tachycardia, a nontender goiter, and weight loss. She has a past medical history of an unspecified thyroid problem. What is causing this patient’s tachycardia?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

An Uncommon Cause of Chest Pain in a Healthy Young Man CME/CE An 18-year-old man presents with sudden-onset, severe chest pain in the midsubsternal region that radiates to the neck and is associated with shortness of breath. What is the cause of his chest pain?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

A Pustular Rash and Fever in a 45-Year-Old Woman CME/CE A 45-year-old woman presents with a 2-day history of a pruritic rash. She developed a fever this morning. She has been taking azithromycin for a recent diagnosis of pneumonia. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

A 31-Year-Old Woman With a Painful Right Wrist CME/CE A 31-year-old mother presents with a history of progressive right wrist pain. It intensifies when she picks up her child and has significantly affected her daily activities. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

It Must Be Cardiac! CME/CE An elderly woman presents with vomiting, aphasia, and left hemiparesis following discontinuation of her metoclopramide therapy. An ECG is obtained. What is causing the abnormalities seen on her ECG?
eMedicine Case Presentations CME, May 2009

A 40-Day-Old Boy With Facial Swelling CME/CE A 40-day-old infant presents with 4-cm area of indurated, tender swelling and erythema along the left angle of the mandible. The infant is irritable and has a fever. What is the most likely diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

A 42-Year-Old Man With Chest Pain CME A 42-year-old man presents with chest pain that began acutely following a tearing sensation and increases with movement. An early diastolic murmur in the aortic region is noted. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

An Unusual Presentation of Recurrent Iron-Deficiency Anemia CME/CE A 24-year-old man presents with exertional dyspnea, mild chronic nausea, and a history of symptomatic anemia. Endoscopy reveals gastris nodules. A biopsy is performed. What is the underlying etiology?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

Recurrent Hemoptysis and Renal Impairment in a 45-Year-Old Man CME/CE A 45-year-old man presents with a history of painless ankle swelling, recurrent fevers, a productive cough, weight loss, anosmia, a change in the appearance of his nose. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

Progressive Neurologic Deterioration in a 23-Year-Old Man CME/CE A 23-year-old man exhibits generalized tonic-clonic seizures, a dense left hemiparesis, and altered mental status following hospitalization for fatigue, tongue erosions, and a 22-lb (10-kg) weight loss. What is the diagnosis?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

A 5-Year-Old Boy With an Abnormal Left Eye CME/CE A 5-year-old boy is presented to his PCP with a 1-week history of a “gleam” in his left eye. The left eye is tender to the touch. Funduscopic examination reveals a yellowish mass, and retinal detachment is noted. What is the underlying cause?
eMedicine Case Presentations CME, April 2009

A Teenager With Confusion and an Empty Bottle of Pills CME A 19-year-old man with confusion and agitation is brought to the ED after ingesting a bottle of pills. An ECG is performed; shortly thereafter, the patient has a generalized tonic-clonic seizure. What is the cause of his abnormal ECG?
eMedicine Case Presentations CME, March 2009