Rachel Portman

Rachel Portman

Tell Me More – Rachel Portman

Alba
table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 td {margin:0 !important;padding:0 !important;border:0 !important;}table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 tr.lfmHead a:hover {background:url(http://cdn.last.fm/widgets/images/en/header/quilt/album_vertical_blue.png) no-repeat 0 0 !important;}table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 tr.lfmEmbed object {float:left;}table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 tr.lfmFoot td.lfmConfig a:hover {background:url(http://cdn.last.fm/widgets/images/en/footer/blue_np.png) no-repeat 0px 0 !important;;}table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 tr.lfmFoot td.lfmView a:hover {background:url(http://cdn.last.fm/widgets/images/en/footer/blue_np.png) no-repeat -85px 0 !important;}table.lfmWidgetquilt_2afa0a70e930b1f801db7dab860979b2 tr.lfmFoot td.lfmPopup a:hover {background:url(http://cdn.last.fm/widgets/images/en/footer/blue_np.png) no-repeat -159px 0 !important;}

Co mohu čerpat

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1. 2007, poskytovány:

  • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
  • osobě, které byl udělen azyl
  • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie,
    cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Žádost o příspěvek na péči se od 1.1.2007 podává:
– u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „příslušný úřad“), který následně o žádosti rozhoduje
– žádost se podává na předepsaném tiskopise. Musí obsahovat také označení osoby resp. poskytovatele sociálních služeb, která poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je již v té době známa, a způsob výplaty.
– od 1.1.2008 je zaveden nový formulář „Oznámení o poskytovateli pomoci“, žádost a formulář k dispozici na MěÚ, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, resp. MPSV

Povinnosti žadatele a oprávněné osoby:

  • podrobit se sociálnímu šetření, které provede sociální pracovník příslušného úřadu v domácnosti žadatele a vyhodnotí schopnost zvládat 36 jednotlivých úkonů při péči o vlastní osobu a schopnost zajištění soběstačnosti, které jsou vymezeny v zákoně l.
  • podrobit se vyšetření zdravotního stavu pro potřeby posouzení stupně závislosti, které provede lékař úřadu práce na podkladě nálezu ošetřujícího lékaře, výsledku sociálního šetření, popř. vlastního vyšetření
  • osvědčit rozhodné skutečnosti a dát úřadu souhlas k jejich ověření

PŘÍSPĚVEK NA ZVÝŠENÉ ŽIVOTNÍ NÁKLADY

příspěvky poskytované z důvodu zdravotního postižení občana podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

§42 (4) Občanům používajícím trvale ortopedické, kompenzační nebo jiné pomůcky mohou pověřené
obecní úřady poskytovat příspěvek na zvýšené výdaje související s používáním těchto pomůcek, a to
až do výše 200 Kč měsíčně.

ODKAZY:
Sociální revue

Otázky a odpovědi 108/2006

Portál MPSV
MPSV