Zhoubné nádory

Zhoubný nádor hlavy a krku
Zhoubný nádor štítné žlázy
Zhoubný nádor jícnu
Zhoubný nádor žaludku
Zhoubný nádor tenkého střeva
Zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku
Zhoubný nádor anu
Zhoubný nádor jater
Zhoubný nádor žlučníku
Zhoubný nádor mimojaterních žlučových cest
Zhoubný nádor slinivky břišní
Zhoubný nádor Váterské papily
Zhoubný nádor plic
Zhoubný nádor pleury ( mezoteliom)
Zhoubný nádor kostí
Zhoubný nádor měkkých tkání
Zhoubný nádor kůže
Zhoubný nádor – melanom
Zhoubný nádor prsu
Zhoubný nádor vulvy
Zhoubný nádor pochvy
Zhoubný nádor cervixu
Zhoubný nádor endometria
Zhoubný nádor ovaria
Zhoubný nádor vejcovodu
Zhoubný nádor varlat
Zhoubný nádor penisu
Zhoubný nádor prostaty
Zhoubný nádor močového měchýře
Zhoubný nádor ledvin
Zhoubný nádor pánvičky ledvinné a močovodu
Zhoubný nádor močové trubice
Zhoubný nádor oka
Zhoubný nádor CNS
M.Hodkin
Non-Hodkinské lymfomy
Myelom
Karcinoid
Neznámé primum
Thymom

Zhoubné nádory a reprodukce u muže

Poznámky:

nejvyšší gonadotoxický účinek mají alkylační látky. Nižší riziko vzniku azoospermie mají současné léčebné protokoly léčby lymfomů, nejvyšší (více než 90 %) je spojeno s terapií Hodgkinovy choroby a transplantací kostní dřeně

Poškození genetické informace ve spermiích. Ve spermiích byly prokázány chromozomální abnormity přetrvávající několik let po chemoterapii. Avšak při hodnocení zdravotního stavu dětí narozených mužům po léčbě zhoubného onemocnění nebylo prokázáno zvýšení geneticky podmíněných vrozených vad, vliv na porodní váhu ani změna poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek (Ventruba,1997; Chovanec, 2000; Citterbart, 2001; Crha, 2002)

Článek uveřejněný v časopise SESTRA 2007

Výrazné úspěchy, kterých bylo dosaženo při léčbě zhoubných nádorů, vedou k maximální snaze nezbavit především mladé pacienty možnosti mít v budoucnosti vlastní dítě. Nové možnosti v tomto směru přináší rozvoj technik asistované reprodukce.

Ochrana reprodukčních funkcí vyžaduje včasnou a úzkou spolupráci onkologů s pracovištěm specializovaným na léčbu neplodnosti.

Testikulární dysfunkce u onkologických pacientů

Poškození varlete patří k nejčastějším dlouhodobým vedlejším účinkům chemoterapie. Zárodečný epitel je výrazně vnímavější na poškození cytotoxickými léky než Leydigovy buňky. Z hlediska reprodukce je mnohem závažnější alterace spermatogeneze než produkce testosteronu. Rozsah testikulární dysfunkce závisí na použitém léku a jeho dávce. Nejvyšší gonadotoxický účinek mají alkylační látky. Nižší riziko vzniku azoospermie (žádná spermatozoa) mají současné léčebné protokoly léčby lymfomů, nejvyšší (více než 90 %) je spojeno s terapií Hodgkinovy choroby a transplantací kostní dřeně. Důležitým faktorem je stav spermatogeneze před zahájením vlastní terapie – u mužů se zhoubným onemocněním byly prokázány výrazné patologie spermatu v porovnání se zdravými muži. Tyto změny jsou vysvětlovány celkovou alterací organismu a supresivním vlivem některých faktorů, které zhoubné tumory produkují.< br> Pozornost je věnována věkovému faktoru v souvislosti s rizikem poškození funkce varlete. Experimentální studie prokazují ochranný vliv blokády varlete pomocí aplikace GnRH analog v průběhu chemoterapie.

Poškození genetické informace ve spermiích

V lidských spermiích byly prokázány chromozomální abnormality přetrvávající několik let po chemoterapii. Avšak při hodnocení zdravotního stavu dětí narozených mužům po léčbě zhoubného onemocnění nebylo prokázáno zvýšení geneticky podmíněných vrozených vad, vliv na porodní váhu ani změna poměru mezi počtem narozených chlapců a dívek. Z dostupných důkazů vyplývá závěr, že u pacientů, kteří byli léčeni cytotoxickou chemoterapií a kteří zůstali plodní, není zvýšené riziko vrozených vývojových vad u potomstva.

Ochrana fertility muže

Kryokonzervace spermatu: Jedná se o zamražení a dlouhodobé uchování spermatu před zahájením vlastní terapie. Důležitá je dobrá spolupráce pracoviště provádějícího léčbu zhoubného nádoru s akreditovaným centrem asistované reprodukce, které je schopné zajistit kvalitní kryokonzervaci a potřebnou péči v budoucnosti. V masturbací odebraném vzorku se stanoví základní parametry spermiogramu podle doporučení WHO (koncentrace, progresivní pohyb a morfologie). Sperma obsahující spermie se smíchá s kryoprotektivním médiem, rozdělí do jednotlivých dávek, zmrazí podle odpovídajícího protokolu na kryokonzervačním zařízení a přenese do skladovaného kontejneru s tekutým dusíkem. Nezbytná je adekvátní dokumentace. Při kryokonzervaci spermatu onkologických pacientů je nutné počítat s výrazně sníženou kvalitou spermatu. Důležitá je informovanost pacienta o daném výkonu a především o postupu v budoucnosti – zajištění odpovídajících vyšetření a potřebné léčby v době, kdy bude plánovat založení rodiny.
Zastínění genitálu při radioterapii: Patří k základním postupům především u ozařování abdominální oblasti. U pacientů ozařovaných bez zastínění gonád byly prokázány výrazné patologie spermatu. Při ozařování pánevních lymfatických uzlin při terapii zhoubných nádorů varlat přes ochranný štít proniká méně než 2 % radiační látky.

Možnosti reprodukce po léčbě zhoubného onemocnění u muže

Odhaduje se, že za 2-3 roky po ukončení léčby dochází k obnově spermatogeneze u 20-50 % pacientů. K důležitým faktorům patří kvalita spermatogeneze před léčbou, typ zhoubného onemocnění (nejhorší prognózu mají maligní nádory varlete) a vlastní léčebný protokol.
Obnovení spermatogeneze vyžaduje dlouhý čas, doporučuje se proto spermiogram vyšetřovat alespoň po roce úplné remise onemocnění.
U mužů plánujících založení rodiny je důležité aktuální a opakované vyšetření spermiogramu. Podle výsledku je možné doporučit další postup. Vhodná je také genetická konzultace k posouzení rizika vrozených vývojových vad u potomstva, možnosti preventivní přípravy a naplánování prenatální diagnostiky. Současné techniky asistované reprodukce umožňují také preimplantační genetickou diagnostiku.
Pro transfer do dělohy jsou vybrána pouze embrya bez sledované patologie, nejčastěji chromozomálních aberací.
Koitální koncepce: Při normospermii nebo jen mírně patologických hodnotách spermiogramu je možné dosáhnout těhotenství pohlavním stykem při adekvátní fertilitě ženy. Otěhotnění je usnadněno veriřkací ovulace ultrazvukem a časováním pohlavního styku do období ovulace. Intrauterinní inseminace (IUI): Při hodnotách spermiogramu v pásmu mírné až střední patologie. Lze použít také zmražené sperma s dobrými parametry spermiogramu po rozmražení. Základním předpokladem provedení inseminace je ověřená průchodnost vejcovodů (hysterosalpingografií nebo chromopertubací při laparoskopii) a veriřkovaná ovulace u ženy. V termínu ovulace se do dutiny děložní aplikuje suspenze upravených a kapacitovaných spermií v kultivačním médiu. In vitro fertilizace a embryotransfer (IVF/ ET): Je považována na zlatý standard léčby neplodnosti především u těžkých patologií spermatu v kombinaci s dalšími faktory neplodnosti ze strany ženy. Při této technice se provádí ovariální stimulace (nejčastější jsou stimulační protokoly s rekombinantním FSH) a její monitorování. Při vlastním odběru vajíček se pod kontrolou UZ zavádí punkční jehla přes poševní klenbu a aspiruje se tekutina z folikulů vaječníku. Získané oocyty se oplozují suspenzí spermií v kultivačním médiu. Po kultivaci (maximálně 4-5 dnů) se embrya transferují do děložní dutiny (maximálně 3 vzhledem k riziku vícečetného těhotenství), další embrya je možné zamrazit a transferovat v budoucnosti.
Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI): Patří mezi mikromanipulační techniky asistované reprodukce.
Využívá se u nejtěžších patologií spermatu, kde koncentrace a pohyb spermií je tak nízký, že metoda IVF nedává naději na úspěch.

Principem je vpravení hlavičky spermie (asi 3 x 5 um) do cytoplasmy oocytu (160 um). Vlastní provedení vyžaduje speciální zařízení (mikromanipulátor, mikropipety).
Chirurgický odběr spermií: V případech azoospermie je možné chirurgicky aspirovat tekutinu z kanálku nadvarlete (MESA = microsurgical epididymal sperm aspiration) nebo odebrat vzorky tkáně z varlete s následnou laboratorní extrakcí spermií (TESE = testicular sperm extraction). Pro fertilizaci oocytu chirurgicky odebranými spermiemi je třeba použít techniku ICSI.
Spermie dárce: Spermie dárce je možné použít technikou IUI nebo IVF. Pokud se při IVF získá více oocytů, je možné část vajíček oplodnit spermiemi pacienta a část spermiemi dárce, získaná embrya zamrazit a ponechat v rezervě. Z právního hlediska je důležité, že využít darované spermie pro dosažení těhotenství je možné pouze u manželských párů.

***

SOUHRN

Patologické procesy probíhající v jednotlivých orgánech lidského těla mohou poškozovat ve svých důsledcích reprodukční funkce organismu. Zhoubné onemocnění a jeho léčba jsou zvlášť významnými faktory, které mohou často vést až k úplné ztrátě plodnosti.

SUMMARY

Pathological processes in individual body organs can have a negative effect on the reproductive functions of the body. Malignant disease and its treatment are very serious factors than can cause complete loss of fertility.

Tabulka

Hodnoty základních parametrů normálního spermiogramu

Objem spermatu > 2 ml
PH 7,2-8,0
Koncentrace spermií > 20 mil./ml
Celkový počet spermií > 40 mil.
Pohyblivost > 50 % s progresivním pohybem
Morfologie > 50 % s normální morfologií
Vitalita spermií > 50 % živých

NÁZVOSLOVÍ SPERMATOLOGIE

normozoospermia ………………. normální ejakulát
oligozoospermia …………………. nižší koncentrace
asthenozoospermia …………………. snížený pohyb
teratozoospermia …………… zhoršená morfologie
azoospermia …………………….žádná spermatozoa
aspermia …………………………………..bez ejakulátu

Zdroj: Setra ,2007, str.56
Autor: M.Švábová, E.Kučerová

______________________________________________________________________________“

Odkazy:

The Chemotherapy Source Book

Možnosti ochrany reprodukčních funkcí
u žen podstupujících chemoterapii
pro hematologickou malignitu
M. Huser, H. Višňová, P Ventruba, R. Hudeček, J. Žáková, L. Šmardová, Z. Král

Sterilita v partnerství Marie Švábová